Contract cu turistul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. din

SC GULLIVER`S TRAVEL WORLD, cu sediul în Bd. Nicolae Balcescu nr 36 sc. A ap. 3 etaj 1. sect 1 Bucuresti, cod unic de inregistrare 32500012,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti cu nr. J40/14403/2013, reprezentată prin Tiberiu George Dicu în calitate de agent de turism, denumită în continuare Agenţia, şi Turistul/Reprezentantul turistului
Domnul/Doamna ........................., domiciliat/domiciliată în ..................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. ........,telefon ......................., au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001.

Obiectul contractului
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher , bilet de odihnă tratament, biletde excursie, bon comanda anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.
2. Sub incidenta prezentului Contract intra turistul:
.....................................................................
Excursia :
.....................................................................
II. Preţul.
1. Preţul contractului este de ............ şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
Avansul este de ............. iar plata finală se va face până la data de ...............
2. Preţul poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. In cazuri speciale, agentia poate majora pretul excursiei cu cel mult 10 % din valoare, din motive independente de vointa sa, acesta neconstituind motiv de anulare a excursiei. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 10 de zile calendaristice care preced data plecării.
4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Agenţie, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.
5 . Plata serviciilor comandate se efectueaza in valuta in care este exprimat pretul programului turistic. In cazul platii in alta valuta, aceasta se va face la cursul BNR din ziua platii plus un coeficient de licitatie valutara de 2 %.
III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
2. În cazul în care, după începerea excursiei, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice,conform analizei de pret;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, restituirea contravalorii serviciilor neprestate, conform analizei de pret.
3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează:
a) turistului;
b) unui tert care nu este parte in contract iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevazute sau evitate;
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.
4. In cazuri speciale (defectiuni ale mijlocului de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor, intazieri sau anulari ale curselor aeriene, supraaglomerari ale unitatilor de cazare etc. ) agentia poate opera modificari in structura si organizarea programului turistic, inaintea sau
in timpul derularii acestuia, fara a afecta calitatea sau cantitatea serviciilor. De asemenea, in cazuri similare, agentia poate inlocui hotelul,restaurantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a excursiei.
5. Agentia de turism Gulliver Tours nu se poate face responsabila de situatii in care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice ( hoteluri, transport, restaurante etc ) si calitatea acestora. Clasificarea unitatilor de cazare din tarile vizitate este cea oficiala data de autoritatile locale si poate sa nu corespunda intotdeauna cu clasificarea unitatilor din Romania.
6. Agentia poate anula, reprograma sau recalcula o actiune turistica daca grupul minim necesar nu s-a realizat, acolo unde acest lucru este specificat in programul turistic, avand obligatia de a informa turistii cu minimum 7 zile inaintea plecarii. In cazul reprogramarii sau a majorarii pretului excursiei, ca urmare a acestui caz, turistii au posibilitatea de a accepta noua data de plecare, respectiv noul pret sau de a se retrage fara penalizari. De asemenea, agentia poate anula o excursie in cazul neobtinerii vizelor necesare realizarii acesteia.
7. La solicitarea turistului, Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, în termen de 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, escalele şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce va fi ocupat de turist în mijloacele de transport; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia,cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.
IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, doar daca exista posibilitaea reala a acestui transfer si nu mai tarziu de 3 zile inaintea plecarii, cu obligaţia de a anunţa Agenţia.
Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
Cesionarea pachetului de servicii nu este posibila in cazul anumitor oferte speciale si poate atrage majorarea tarifului platit initial.
2. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor;
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului;
c) inlocuirea excursiei cu una de valoare echivalenta, superioara sau inferioara, cu reglarea diferentelor de pret.
3. Turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea se datoreaza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul, în termen de cel putin 7 zile calendaristice premergatoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia plus 10 % din pretul total al ofertei (minim 20 euro / persoana), reprezentand comisionul de administrare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii, pentru care turistul poate incheia o asigurare facultativa STORNO.
5. Dacă turistul, după achitarea şi confirmarea serviciilor, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. Orice modificare adusa programului turistic la cererea turistului, dupa confirmarea ferma a rezervarii, se va face contra sumei de 30 Euro/modificare pentru fiecare rezervare.
6. Turistul se face direct raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie, nerespectarea conditiilor vamale si a conditiilor impuse la frontierele tarilor in care calatoreste.
7. Turistul este obligat sa se asigura ca documentele de calatorie (pasaport / carte de identitate) sunt valabile in momentul calatoriei. Pentru tarile U.E se poate calatori cu carte de identitate, iar pentru tarile NON U.E este obligatoriu pasaport valabil cel putin 6 luni din momentul returului. Copiii de pana la 14 ani trebuie sa aiba pasaport, chiar si insotiti de ambii parinti. In cazul in care minorul nu este insotit de ambii parinti se vor cere documente suplimentare. Pentru detalii accesati www.politadefrontiera.ro sau www.mae.ro
V. Asigurari
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de turist in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism la Societatea de asigurare German Romanian Assurance SA din localitatea Bucuresti str. Emil Garleanu nr.11, bl A8, ap 49, tel. 021 321.74.28, fax 021 320.20.16, prin polita de asigurare seria IF-i nr Nr. 45232/08.12.2016.
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
In cazul pachetelor operate de agentiile partenere touroperatoare turistul este asigurat şi pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice, conform politei respectivului operator in turism.
Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
1. În cazul în care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare.
2. În cazul în care turistul solicita de la Agentie contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligatia de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. X pct. 2.
4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire însotita de documentele justificative.
6. Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.
8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare.
9. Despagubirea va fi platita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
10. În cazul în care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.
VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri
1. În cazul în care turistul renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, indiferent de motive, exceptand cazurile de forta majora definite conform legii, acesta va suporta urmatoarele penalitati calculate din valoarea totala a excursiei:
a) 30 % (sau minim 20 euro) daca retragerea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inaintea pleacarii
b) 60 % daca retragerea se face intre 30 - 15 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 80 % daca retragerea se face intre 14 - 8 de zile calendaristice înainte de data plecării;
e) 100 % daca retragerea se face mai tarziu de 8 zile calendaristice înainte de data plecării sau daca turistul nu se prezinta la locul de plecare in ziua si la ora stabilita.
2. In cazul in care in urma retragerii sau renuntarii la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, pagubele provocate agentiei nu vor fi acoperite prin procentele de penalizare mai sus mentionate, turistului va fi obligat sa acopere aceste pagube, care insa nu pot depasi valoarea totala a contractului
3. Retragerea sumelor din casierie se va face in termen de 5 zile de la data depunerii cererii.
4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăşi de două ori preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract. Agenţia este răspunzătoare până la acoperirea integrală a prejudiciului în cazul în care este responsabilă de rănirea sau decesul turistului ca urmare a neglijenţei sale.
8. In cazul rezervarilor early booking, last minute sau a ofertelor speciale penalizarea este de 100%
9. In cazul in care o rezervare are alte clauze speciale de penalizare impuse de operatorii de servicii, acestea se vor regasi pe bonul de comanda anexat.
10. Biletele de avion emise sunt nerambursabile.
11. In cazul pachetelor vandute in numele unei alte agentii touroperatoare turistul se supune regulilor de penalizare ale acesteia si are obligatia de a despagubi agentia Gulliver Tours cu suma pe care aceasta o va datora ca penalizare agentiei organizatoare plus taxele de tranzactii bancare (in cuantum de maxim 10% din valoare pachetului de servicii).
VII. Reclamaţii
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei (sau reprezentantului acesteia – ghidul insotitor), cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului) inainte de terminarea sejurului. Reclamatiile facute dupa terminarea sejurului nu pot fi identificate si deci nu pot fi luate in considerere.
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei.
3. Daca in urma analizei reclamatiei se consatata ca agentia nu si-a indeplinit obligatiile asumate, aceasta va propune alternative de compensare sau va despagubi turistii reclamanti cu c/v serviciilor neprestate sau incomplet prestate, in termen de 30 zile de la data depunerii reclamatiei.
4. Agentia nu ia in considerare reclamatiile sau notificarile facute in nume colectiv.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
VIII. Alte clauze

Protectia datelor
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Gulliver Tours va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Client. Datele personale furnizate de catre Gulliver Tours sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciului turistic.
Informatiile vor fi aduse de bunavoie la cunostinta Gulliver Tours, de catre Client, in scopul rezervarii excursiei, iar Clientul declara ca este de acord cu administrarea datelor sale. Gulliver Tours se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale obtinute. In caz de stocare a acestora, Gulliver Tours va respecta toate prevederile legale in materie, comunicand turistilor toate drepturile prevazute de
legislatia in vigoare.
Prezentul contract inceteaza, fara culpa partilor, in cazul in care fata de un tert care are legatura cu realizarea obiectului contractului (ex.transportatorul) se declara procedura insolventei.In acest caz, agentia va anunta in cel mai scurt timp pe beneficiar, despre aceasta situatie, urmind ca partile sa decida pentru suma de bani platita, la incheierea unui alt contract, in masura posibilitatilor si a termenelor de realizare , iar pentru direferenta-respectiv suma de bani deja platita tertului respectiv care a intrat in insolventa, clientul da acordul prin prezentul contract agentiei, ca aceasta sa se subroge in drepturile clientului la masa credala, urmind ca in max 5 zile de la data incasarii creantei agentia sa o restituie clientului.In acest caz clientul va avansa cheltuielile pentru inscrierea la masa credala.In cazul aparitiei unui astfel de caz de insolventa, fiind o clauza neimputabila agentiei, aceasta nu este obligata sa plateasca daune clientului.